Stavba Farního domu Šebestiána Kubínka

22. července 2018: Aktuální stav shrnuje přiložená pre zentace , text z prezentace uvádíme také zde:

Jak to začalo

Naše farnost již od svého založení v roce 2000 považovala za potřebné mít faru zejména jako bydlení pro kněze, příp. pro další aktivity farnosti.

Postupně se začalo uvažovat spíše o postavení farního domu, který by sloužil jako zázemí zejména pro farní aktivity (výuka náboženství, družinka, zkoušky hudebních seskupení aj.), ale také pro setkávání při různých akcích, včetně rodinných.

Dům č.p. 236 byl zakoupen v roce 2001 (900 tis. Kč), přičemž se v kupní smlouvě garantovala možnost dožití původní majitelce. Na úhradu kupní ceny si farnost půjčila od farníků.

První studii možného využití zakoupeného objektu předložil již v roce 2000 Ing. arch. Zdeněk Bureš a Ing. arch, Ivo Švábenský. Zpočátku se uvažovalo o rekonstrukci  za účelem zřízení bytu pro kněze, resp. alespoň vybudování farní kanceláře. Po posouzení odborníkem pro statiku staveb v roce 2006 se od tohoto záměru upustilo.

Co už se nám  s pomocí Boží  podařilo…

Od vzniku farnosti shromažďujeme finanční prostředky „na faru“, pořádají se měsíční sbírky. V první fázi bylo třeba splatit půjčku, která umožnila koupit dům č.p. 236, následně se realizovaly jiné potřebné akce – pro připomenutí :

Již v roce 2002 bylo vybudováno v kostele podlahové topení a kostel byl vymalován. V dalších letech byla m.j. pořízena křtitelnice, vybudováno hřiště na farním pozemku, opravena střecha na přístavbě, opraveny varhany, pořízen nový chodník u kostela, elektronické zabezpečení kostela, nové ozvučení, kanalizační přípojka. V posledních letech pak proběhly zásadní opravy v přístavbě (výměna oken, dveří, nové toalety) a  generální oprava sakristie.

Co vlastně potřebujeme?

Během celého období farní rada komunikovala s Ing. arch. Ivošem Švábenským, který trpělivě zanášel vyvíjející se návrhy do projektové studie.

Na základě posouzení stavebně technického stavu původního objektu byla v roce 2006 doporučena jeho demolice.

Následně vyzval P. Jan Nekuda k diskusi o výstavbě nové farní budovy, k problematice bylo vydáno i samostatné číslo Blažovického poutníka.

V roce 2013 byly v souvislosti s uvažovanou výstavbou zjišťovány potřeby farnosti prostřednictvím dotazníku, výsledky byly zpracovány do prezentace, která je stále k dispozici na stránkách farnosti a z níž se čerpalo při dalších úvahách o výstavbě.

Jak dál?

V roce 2015 byla původní budova  č.p. 236  (m.j. z bezpečnostních důvodů) zbourána.

V únoru 2017 jsme se byli inspirovat ve Valašských Kloboukách, kde podobný záměr realizovali.  Zde jsme také získali kontakt na stavební firmu 4P INVEST, která zdejší farní dům realizovala a souhlasila, že se ujme i projektu v Blažovicích.  Po dohodě s Ing. arch. Švábenským převzala projektantka firmy 4P INVEST Ing. arch. Kateřina Pinďáková rozpracovaný návrh a zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

Od září 2017 již probíhala intenzivní jednání a schůzky realizačního týmu a ekonomické farní rady, s projektantkou se vyjasňovaly detaily v projektové dokumentaci a diskutovalo se nad realizací stavby.

Farní dům Šebestiána Kubínka

Plánovanou stavbu jsme již pro účely stavebního řízení nazvali „Farní dům Šebestiána Kubínka“. Tímto chceme navázat na odkaz našeho velkého rodáka a současně jeho přímluvě svěřit realizaci celé akce.

Kromě využití budovy jako zázemí pro aktivity farnosti se v projektu počítá se zbudováním dvou menších bytů v podkroví, které by mohly být pronajímány a tím pomoci s finanční návratností investice.

Jak na to?

Je třeba ocenit dobrovolnou práci, kterou pro farnost konáte bez nároku na odměnu – a to jak při zabezpečování běžného chodu kostela, tak při opravách a rekonstrukcích farního majetku, při demolici domu č.p. 236 a při přípravě projektu. Vaše ochota a odvedená práce je skrytým  dlouhodobým „zdrojem“ šetřícím výdaje farnosti.  Za to vám všem patří upřímné a velké poděkování.

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby považujeme za nezbytné realizovat projekt „Farní dům Šebestiána Kubínka“ dodavatelsky. Ve vazbě na omezené finanční možnosti plánujeme rozdělení celé akce na více etap. Dále předpokládáme zapojení místních odborných firem do dodávek technologií (např. elektro, voda, plyn apod.).

V první etapě jsou plánovány zemní a výkopové práce, vyzdění sklepů a hrubá stavba objektů. Začít bychom chtěli co nejdříve.

S kým do toho?

Farnost nepodléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek, současně je však třeba podle tohoto zákona přiměřeně postupovat s cílem zdárného průběhu a hospodárného nakládání s finančními prostředky.

Na zemní práce a hrubou stavbu bylo osloveno 6 potenciálních dodavatelů:

• 4P INVEST, s.r.o.
• JB stavební, s.r.o.
• Jiří Podborský,
• Kaláb - stavební firma, s.r.o.
• RM CZ (pouze zemní práce)
• Lapodo, s.r.o. (pouze zemní práce).

Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Kaláb – stavební firma, s.r.o., která ale nemá volnou kapacitu v letošním roce. Další nejvýhodnější nabídku pro zemní práce podala firma Lapodo, s.r.o., pro hrubou stavbu firma 4P INVEST.

Máme na to?

Hlavním a v podstatě jediným zdrojem farnosti jsou kostelní sbírky a finanční dary. Na konkrétní akce byly v minulosti také využity dotace. Od Jihomoravského kraje to byla v roce 2009 dotace na elektronické zabezpečení a nové ozvučení kostela. Obec Blažovice poskytla dotaci na generální opravu věžních hodin a každoročně přispívá na jejich údržbu. Pro letošní rok poskytla na výdaje s pořízením farního domu částku  200 000,- Kč.

Pro výstavbu farního domu budeme hledat i další možné dotační zdroje a v tomto směru přivítáme vaše zkušenosti či typy.

Co máme a co potřebujeme

Farnost má aktuálně na účtě 4 300 tis. Kč (včetně již připsaných 200 tis. dotace od obce).

Předpokládané náklady jsou 14,5 mil. Kč.

V současné době hledáme optimální model financování realizace projektu Farní dům Šebestiána Kubínka“. V každém případě to bude stavba, která finančně zatíží farnost do budoucna. Nechceme farnost nadměrně zatížit komerčním úvěrem, příp. jen v nezbytné výši. Částečným řešením financování stavby a velkou pomocí by mohly být kromě darů i půjčky od farníků (za symbolický úrok).

Současně chceme požádat o Vaši štědrost v rámci pravidelných měsíčních sbírek.

Pomůžete?

Prosíme, zvažte své možnosti a dejte nám prostřednictvím přiloženého dotazníku vědět, zda a jakou pomoc můžete přislíbit, abychom mohli zvážit potřebu a výši bankovního úvěru.

Finanční dary na základě darovací smlouvy umožňují fyzické osobě výdělečně činné i právnické osobě uplatnit si slevu na dani z příjmů, vzory darovací smlouvy jsou k dispozici.

Finanční půjčky ošetříme smlouvou o zápůjčce, návrh je také k dispozici.

Měsíční sbírky budou pokračovat, chceme požádat o Vaši štědrost. V případě větších finanční h darů doporučujeme uzavřít s farností darovací smlouvu.

Máme na to?

Sami na to nemáme. „Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí..“ (Ž 127,1).

Za zdar výstavby farního domu modleme a hledejme každý sám u sebe způsob, jak pomoci. Kdo hledá, najde. Bohatství a radost můžeme najít v ochotě dát něco ze svého ve prospěch ostatních. To není fráze, to je skutečnost, kdo to zažil, pochopí a dosvědčí.

Nechceme stavět babylonskou věž, ale s pomocí Boží chceme vybudovat zázemí pro aktivity farnosti, současně otevřené i široké veřejnosti.

Každé budování vyžaduje mnoho úsilí, odříkání, modliteb.

Nechme se povzbudit příkladem našich předků, jejichž zbožnost a důvěra v Boží pomoc vedly k vybudování našeho kostela.