O pastoračních farních radách

(převzato ze stránek Pastoračního střediska Brněnské diecéze)

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží.
Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10)
Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti. 
K hlavním úkolům farní rady mimo jiné patří:


Složení farní rady:

  • být oporou duchovnímu správci farnosti;
  • stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, jinověrci, společenskými organizacemi).

odpovídá velikosti a stavu farnosti. Základní struktura FR vypadá takto:

  • farář – je vždy hlavou a předsedou FR
  • ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni)
  • po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí působících ve farnosti
  • přiměřený počet členů FR je volen farníky způsobem, který rozumně stanoví a provede farář spolu s těmi, kteří již do FR patří
    ve FR by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry.